top of page

Myanmar Grace Church USA

  • လူမည်သည်ကား၊ ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ် ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာ တို့သည်ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။ 

  • ကောရိန္သု​ဩဝါသစာ​ဒုတိယစောင်။ ၅း၁၇

Sermons: Video
bottom of page